Werkwijze

Intake
Nadat u uw kind per telefoon of email heeft aangemeld vindt er een intake plaats.
Tijdens de intake bespreken we waar uw kind tegen aanloopt en zal ik vragen naar de schoolloopbaan en eventuele onderzoeken of testen die via school al gedaan zijn. Mocht u na de intake besluiten uw kind door Mees te laten behandelen, vraag ik u een toestemmingsformulier te tekenen. Dit is nodig om het leerlingdossier van uw kind op te vragen bij de school.

Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:
Ik voer gesprekken met uw kind. Daarnaast neem ik verschillende testen * af,
observeer ik uw kind met de bedoeling een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw
kind, waarbij ik me richt op uw hulpvraag. De informatie uit het intakegesprek en het
leerlingdossier geven extra informatie. Door een gesprek met de leerkracht krijg ik een
goed beeld van het functioneren van uw kind op school.

* (testen die te maken hebben met leren, met de taakaanpak van uw kind en het sociaal emotioneel functioneren van uw kind)

Behandelplan
Aan de hand van de gegevens uit het onderzoek maak ik een behandelplan. Hierin wordt beschreven wat de doelen zijn, waaraan uw kind en ik gaan werken.

Begeleiding
Ik werk waar mogelijk in aansluiting met de methodes die uw kind op school gewend is te gebruiken. Ik werk met een combinatie van materialen, methodes, computerprogramma’s en spelvormen. Uw kind krijgt oefeningen mee om de aangeboden stof thuis verder te kunnen oefenen.  In overleg met school kan uw kind ook tijdens de lessen op school oefenen met de kennis die geoefend is bij Mees.
De sessies duren ongeveer 45 minuten. De school wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind. En waar nodig betrokken bij de begeleiding.
Het contact met school is voor de behandeling van wezenlijk belang. Uw kind is gebaat bij een prettige samenwerking tussen ouders, school en Mees.

Evaluatie
Door middel van toetsen en observatieverslagen wordt de vooruitgang bijgehouden.
Na de afgesproken periode wordt het plan geëvalueerd en met u en school besproken. In dit gesprek wordt bepaald hoe het vervolgtraject er uit zal zien. In sommige gevallen zal de begeleiding beëindigd worden, maar in de meeste gevallen zal er een vervolgtraject worden besproken. De evaluatie zal worden beschreven in een verslag.